RUS  ENG  LV 

 

TCC GROUP BALTIC SIA konsultācijas

TCC GROUP BALTIC SIA piedāvātie KVS (kvalitātes vadības sistēmas) konsultāciju pakalpojumi aptver praktiski jebkurus ar uzņēmuma vadību saistītus jautājumus.

TCC GROUP BALTIC SIA sniedz konsultācijas un palīdz uzņēmumiem sagatavot nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001 : 2008, vides pārvaldības sistēmas ISO 14001:2004 un arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas OHSAS 18001 : 2007 starptautisko standartu prasībām, veicam iekšējos auditus.

Līdz šim TCC GROUP BALTIC SIA konsultantu realizētie projekti un uzkrātā pieredze, ļauj TCC GROUP BALTIC SIA piedāvāt tieši konkrētā klienta specifikai piemērotākos uzņēmuma vadības risinājuma variantus, kas konsultāciju projekta rezultātā dod maksimāli iespējamo pievienoto vērtību.

TCC GROUP BALTIC SIA, sniedzot KVS konsultāciju pakalpojumus, ievēro noteikto klientu apkalpošanas standartu prasības, kā arī konsultantu vispārīgās ētikas un datu konfidencialitātes aizsardzības nosacījumus.

Saistībā ar jebkuriem jautājumiem par KVS sistēmu konsultācijām, sazinieties ar TCC GROUP BALTIC SIA konsultantiem, bet lai saņemtu precīzu KVS konsultāciju izmaksu tāmi, lūdzam Jūs aizpildīt šeit atrodamo anketu un to nosūtīt uz E-pastu info@cranesbank.lv

Kvalitātes vadības sistēma (ISO 9001:2008)
TCC GROUP BALTIC SIA
palīdzēs izveidot un pilnveidot kvalitātes vadības sistēmu jūsu organizācijā atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2008 prasībām.

Vides pārvaldības sistēma (ISO 14001:2004)
TCC GROUP BALTIC SIA
palīdzēs izveidot un pilnveidot vides pārvaldības sistēmu jūsu organizācijā atbilstoši starptautiskā standarta ISO 14001:2004 prasībām.

Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma (OHSAS 18001 : 2007)
TCC GROUP BALTIC SIA
palīdzēs izveidot un pilnveidot Arodveselības un darba drošuma vadības sistēmu jūsu organizācijā atbilstoši starptautiskā standarta OHSAS 18001:2007 prasībām
.


ISO 9001 – Kvalitātes vadības sistēma
ISO 9001 ir starptautiskais kvalitātes pārvaldības standarts, kurš ir uzņēmuma vadības sistēmas pamats katram uzņēmumam vai organizācijai. Tas koncentrējas uz klientu vajadzībām un vēlmēm, kā arī veicina kvalitātes vadību un plānošanu produktiem un pakalpojumiem, nodrošinot augstāku uzņēmuma vai organizācijas ekonomiskās darbības efektivitāti un konkurētspēju.

ISO 9001 principi
ISO 9001 pamatā ir 8 biznesa vadības pamatprincipi:

 • Uz klientu orientēta organizācija;
 • Vadības līdzdalība;
 • Darbinieku iesaistīšana;
 • Procesu pieeja;
 • Sistēmas pieeja vadībai;
 • Nepārtraukti uzlabojumi;
 • Uz faktiem pamatota pieeja lēmumu pieņemšanā;
 • Abpusēji izdevīgas partnerattiecības ar piegādātāju.

Galvenās standarta ISO 9000 ieviešanas priekšrocības:

 • Tiek ieviesta efektīva vadības sistēma un nosakot pilnvaras un atbildību – organizācijas vadītājam nav jānodarbojas ar ikdienišķu problēmu risināšanu, kas ir darbinieku uzdevums, vadītājs vada organizāciju un nodrošina darbiniekus ar nepieciešamajiem resursiem;
 • kvalitātes vadības sistēma dod lieliskas kontroles iespējas – visas uzņēmuma darbības tiek plānotas, tām tiek noteikti raksturotāji un tiek veikti nepieciešamie mērījumi, kurus ir viegli pārvērst naudas izteiksmē – tiek iegūts instruments, kā plānot un vadīt finanšu līdzekļus;
 • Lieliska iespēja ieviest organizācijā sistēmu kā izvairīties no kļūmēm un plānot organizācijas nepārtrauktu pilnveidošanos – tas dod iespēju samazināt izmaksas un efektīvi izmantot organizācijas rīcībā esošos resursus.

 

ISO 14001 - Vides pārvaldības sistēma
ISO 14001 ir vides pārvaldības sistēmas standarts, kura ieviešana palīdz organizācijai noteikt riskus, kas saistīti ar organizācijas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi, un izvēlēties labāko veidu, kā vadīt šos riskus. ISO 14000 – ieviešanas mērķis uzņēmumos ir atbalstīt vides aizsardzību un novērst vides piesārņojumu, sabalansējot šo darbību ar sociāli-ekonomiskajām vajadzībām.
 
ISO 14001 principi
Starptautiskajos un vietējos standartos, kā arī likumdošanas aktos tiek iestrādātas un pilnveidotas dzīvotspējīgas un pārskatītas attīstības prasības, attiecībā uz vidi – esošās paaudzes vajadzību apmierināšana tā, lai arī nākošās paaudzes spētu apmierināt savas vajadzības un vēlmes.
 
Galvenās standarta ISO 14001 ieviešanas priekšrocības:
 • Palīdz noteikt organizācijas darbības aspektus (vides aspektus), kuri atstāj visnegatīvāko ietekmi uz apkārtējo vidi – tiem tiek noteikti raksturotāji un tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai mazinātu to ietekmi uz apkārtējo vidi;
 • Organizācijas negatīvās ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšana veicina arī izmantojamo resursu optimizēšanu, kas veicina resursu ekonomiju un pašizmaksas samazināšanu. 

 

OHSAS 18001 - Arodveselības un darba drošuma vadības sistēma
OHSAS 18001 ir starptautisks darba drošības standarts, kura ieviešana palīdz organizācijai identificēt riskus, kas saistīti ar organizācijas darba apstākļu ietekmi uz darbinieku veselību un dzīvību, un izvēlēties labāko veidu, kā vadīt un samazināt šos riskus. Uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas uzdevums ir nodrošināt drošu un nekaitīgu darba vidi, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem darbā un panāktu darbinieku augstu darbaspēju līmeni visa darba mūža laikā.
 
OHSAS 18001 principi
Ieviešot šo standartu, uzņēmums demonstrē rūpes par savu darbinieku veselību un drošību, kā arī par esošajiem un potenciālajiem klientiem, īpašniekiem un visas sabiedrības interesēm kopumā. Šī standarta sertificēšana norāda uz veidu, kādā uzņēmums kontrolē un pārzina visus būtisko risku faktorus, kas rodas uzņēmuma ikdienas darbībās un krīzes situācijās. Šis standarts ir radīts tā, lai tas būtu lietojams visu lielumu un tipu uzņēmumiem un piemērojams atšķirīgiem ģeogrāfiskiem, kultūras un sociālajiem nosacījumiem.
 
Galvenās standarta OHSAS 18001 ieviešanas priekšrocības:
 • Efektīvi ieviesta arodveselības un darba drošuma vadības sistēma dod kontroles iespējas, jo visi iespējamie darba drošības riski tiek identificēti un kontrolēti;
 • Tiek ieviesta efektīva informācijas vadības sistēma, definētas pilnvaras un atbildības, tiek plānotas un nodrošinātas nepieciešamās profesionālās un darba drošības apmācības;
 • Lieliska iespēja ieviest uzņēmumā sistēmu kā izvairīties no kļūmēm, nelaimes gadījumiem un incidentiem un plānot uzņēmuma nepārtrauktu pilnveidošanos – tas dod iespēju samazināt izmaksas un efektīvi izmantot organizācijas rīcībā esošos resursus.